Олон улсын хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаарх баримт бичгүүд

1.    ОУХБ-ын Ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 138-р конвенц 1973 онд баталсан. МУ 2002 онд нэгдсэн

2.    ОУХБ-ын Ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 146-р зөвлөмж  1973 онд баталсан.

3.    ОУХБ-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай 182-р зөвлөмж 1999 онд баталсан. МУ 2000 онд нэгдсэн.

4.    ОУХБ-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай 190-р зөвлөмж 1999 онд баталсан.

5.    НҮБ-ын Хүний Эрхийн түгээмэл тунхаглал /1948/

6.    Эдийн засаг, Нийгэм, Соёлын Эрхийн Тухай Олон Улсын Пакт /1966/

7.    НҮБ-ын Боловсролын талаар ялгаварлан гадуурхах явдалтай Тэмцэх тухай конвенци /1960/

8.    НҮБ-н Хүүхдийн эрхийн тухай конвенци /1989/

9.    ОУХБ-н Ажил эрхлэх насны доод хязгаарын тухай 59-р Конвенци /1937/

10. ОУХБ-н Газрын дор уурхайд ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 123-р Конвенци /1965/

11. ОУХБ-н Газрын дор уурхайд ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 124-р зөвлөмж /1965/

12. ОУХБ-н Албадан хөдөлмөрийн тухай 29-р Конвенци /1930/

13. ОУХБ-н Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай 105-р Конвенци /1957/

Монгол улсын хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаарх баримт бичгүүд

v  Монгол улсын үндсэн хууль /1992/

v  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай Монгол улсын хууль /1996/

v  Хөдөлмөрийн тухай Монгол улсын хууль /1999/

v  Боловсролын тухай Монгол улсын хууль /2002/

v  Бага дунд боловсролын тухай Монгол улсын хууль /2002/

v  Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай Монгол улсын хууль /2008/

v  Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай Монгол улсын хууль /2009/

v  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай Монгол улсын хууль /2001/

v  Нийгмийн халамжийн тухай Монгол улсын хууль /2005/

v  Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай Монгол улсын хууль /2002/

v  Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /2006/

v  Эрүүгийн тухай хууль /2002/

v  Гэр бүлийн тухай хууль /1999/

v  Монгол улсын төрөөс гэр бүлийн хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2003/

v  Монгол улсын хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2004/

v  Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого /2009/

v  Халамжийн тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгох журам /2008/

v  Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх, иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэлт журам /2008/

v  Олон нийтийн оролцоог түшиглэсэн халамж үйлчилгээг үзүүлэх журам /2008/

v  Бичил уурхайг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр /2008/

v  Хувиараа ашигт малтмал олборлож байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам /2008/

v  Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөтлбөрөөр сургалт явуулах журам /2007/

v  Засгийн газрын 2008оны 294-р тогтоол

v  Нийгмийн эмзэг бүлгийн болон 4 ба түүнээс дээш хүүхэд нь ЕБС-д зэрэг суралцдаг өрхийн хүүхдэд хичээлийн хэрэглийг үнэ төлбөргүй олгох журам (БШСУ, СЭЗ сайдын 2000 оны 34-31тоот тушаал)

v  Сургалтын зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай НХХ сайдын 2008оны 87 тоот тушаал

v  Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал батлах тухай ҮСХ НХХ сайдын 2009оны 01-68/94 тоот хамтарсан тушаал

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой ОУ-н бичиг баримтийг авах боломжтой ном сурах бичиг, материалууд

1.    ОУХБ-н ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 138-р конвенци ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр “Хүүхдийн хөдөлмөр” 256-259 хуудас, ХТҮГ, ОУХБ “ Хүүхдийн хөдөлмөр ба таны бүрэн эрх” УБ 2004 он

2.    ОУХБ-н ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 146-р зөвлөмж ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр “Хүүхдийн хөдөлмөр” 260-262 хуудас, ХТҮГ, ОУХБ “ Хүүхдийн хөдөлмөр ба таны бүрэн эрх” УБ 2004 он

3.    ОУХБ-н хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай 182-р зөвлөмж ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр “Хүүхдийн хөдөлмөр” 263-265 хуудас, ХТҮГ, ОУХБ “ Хүүхдийн хөдөлмөр ба таны бүрэн эрх” УБ 2004 он

4.    ОУХБ-н Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай 190-р зөвлөмж ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр “Хүүхдийн хөдөлмөр” 266-268 хуудас

5.    Хүүхдийн эрхийн тухай конвенци ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр “Хүүхдийн хөдөлмөр” 269-270 хуудас

 

 

Монгол улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд

Монгол Улс зах зээлийн харилцаанд шилжих шилжилтийн явцад нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд олонтоо гарч ирсний нэг нь хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудал юм. Эдийн засгийн болон улс төрийн шинэчлэл нь гэнэтийн, таагүй үр дагаврыг авчирсан бөгөөд ядуурал, ажилгүйдэл, нийгмийн үйлчилгээний жигд бус хүртээмж, шилжилт хөдөлгөөн, хямд хүч ажиллуулах бизнесийн сонирхол, эмзэг бүлгийн хүмүүсийн гэр бүлийн орчин, тэдний өөртөө итгэх итгэл алдарсан байдал, эцэг эхийн хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх ойлголт хандлага буруу зэргээс үүдэн хүүхдүүд хөдөлмөр эрхлэх, ялангуяа эрүүл мэнд, бие бялдар, оюун ухааны хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлсээр байна.

Монгол Улс ардчилал, зах зээлийн харилцаанд шилжиж буй сүүлийн 20 орчим жилийн хугацаанд шийдвэр гаргах түвшинд буюу хууль тогоох, бодлого боловсруулах эрх мэдэл бүхий Монгол Улсын Их Хурлаар хүүхдийн хөдөлмөр ялангуяа, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн асуудлаар хэлэлцэж тодорхой шийдвэр гаргаж байгаагүй байна.

Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс (ХЭҮК) нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих, хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж, мэдээллээр хангах, санал, зөвлөмж гаргах хуулиар олгогдсон бүрэн эрхтэй байгууллага болохын хувьд Монгол Улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг бууруулах, арилгах талаар анхаарлаа хандуулж ажилладаг. Нөгөө талаас манай улсад эрхлэж буй хөдөлмөрөөсөө шалтгаалан эрх, эрх чөлөөгөө эдэлж чадахгүй байгайа хүүхэд, өсвөр үеийнхний тоо улам бүр өсөн нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг нэн даруй устгах тухай олон улсын гэрээ, конвенц болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар цогц судалгаа хийж, бодлогын санал зөвлөмж гаргах, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  Иймд ХЭҮК нь Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын (ОУХБ) дэмжлэгтэйгээр “Монгол Улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд” судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж, хүүхдийн хөдөлмөрийн хэлбэрүүд, түүний дотор тэвчишгүй хөдөлмөрийн төрлүүдийг тодорхойлох, эдгээр нь хүүхэд эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхэд нь хэрхэн нөлөөлж буйд дүгнэлт хийн, 2008 оны Хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх илтгэлд тусгахаар төлөвлөсөн болно. Мөн уг асуудлаар судалгаа хийж, санал, дүгнэлт боловсруулахын хамт хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах талаар олон нийтэд чиглэсэн олон тооны сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил зохион байгуулдаг. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд, тэдгээрийн шалтгаан, нөхцөл байдал, үр дагаврыг тодорхойлж, цаашид бууруулах, таслан зогсоох арга замуудыг тодорхойлоход чиглэгдсэн байдаг.


Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг, хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар мэдээлэл авах боломж

Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг, хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар мэдээлэл авах боломжтой байгууллагууд, хөтөлбөр, хөдөлгөөн

Олон улсын байгууллагууд

1.    ОУХБ – АЙПЕК /Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр/: АЙПЕК нь ОУХБ-н нэг хэлтэс бөгөөд засгийн газар, ажил олгогчид болон ажилчдын төлөөллийн байгууллага, ТББ-ууд болон их дээд сургууль, хэвлэл мэдээлэл гэх мэт нийгмийн бусад хэсгүүдтэй хамтран хүүхдийн хөдөлмөрийг үе шаттайгаар устгахийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. http://www.ilo.org.

2.    Ажил олгогчдын олон улсын байгууллага /IOE/: Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбар дахь бизнесийн байгууллагын сонирхлыг төлөөлдөг. Ялангуяа ОУХБ-н түвшинд ажил олгогчдын сонирхлыг хамгаалах, дэмжих зорилготой бөгөөд ОУ-н хөтөлбөр, нийгмийн хамгааллын бодлогыг үйлдвэрлэгчдийн бодит байдлыг харгалзан үзсэн, тэдний үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. http://www.ioe-emp.org.

3.    Олон улсын чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо /ICFTU/: Үндэсний түвшний үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байгууллагуудын холбоо юм. Харьяа ОУЧҮЭХ нь Ази номхон далайн бүс нутгийн ICFTU-APRO, Африкийн ICFTU-APRO, Америкийн ORIT гэсэн бүс нутгийн 3 байгууллагатай. Мөн ОУЧҮЭХ нь албадан хөдөлмөр болон хүүхдийн хөдөлмөрийг устгахын төлөө компанит ажлыг удирдан зохион байгуулдаг. http://www.icftu.org.

4.    Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан /UNICEF/: НҮБ-н Хүүхдийн сан нь хүүхдийн хамгаалагдах, боловсрол эзэмших, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, орон гэртэй, сайн хоол тэжээл авах эрхийг хангах чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг.  http://www.unicef.org.

5.    Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг хөдөлгөөн: дэлхийн бүх хүүхдийн эрхийг хангах хамгаалах, тэр дундаа хүүхдийн боловсролыг үнэ төлбөргүй эзэмших, эдийн засгийн мөлжлөгөөс ангид байх, хүүхдийн бие бялдар, оюун санаа, сүсэг бишрэл, ёс зүй, нийгмийн хөгжилд хор хохирол учруулахуйц ажил хийхгүй байх эрхийг хамгаалах, хангах чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах зорилготой. http://www.globalmarch.org

6.    ЕКПАТ /ECPAT/: Хүүхдийн биеэ үнэлэх, хүүхдийг садар самууны сурталчилгаанд ашиглах, хүүхдийг сексийн зорилгоор хил давуулан худалдаалах явдлыг устгах зорилгоор хамтран ажилладаг байгууллага, хувь хүмүүсийн сүлжээ юм. Энэхүү сүлжээ нь дэлхийн аль ч өнцөг буланд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн арилжааны шинжтэй бэлгийн мөлжлөгөөс ангид байх үндсэн эрхийг хангахын төлөө дэлхийн олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг.  http://www.ecpat.net

7.    Азийн ажил эрхэлдэг хүүхдүүдийн сүлжээ /Child workers in asia/ : 14 улс оронд хүүхдийн хөдөлмөрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 50 гаруй бүлэг байгууллагуудыг өөртөө нэгтгэсэн. Сүлжээ нь ТББ-уудын хооронд арга барил, туршлагаа солилцох боломжийг бий болгох, бүс нутагт ажил эрхэлж буй хүүхдүүдийн мөлжлөгтэй хамтран тэмцэх чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг.. http://www.cwn.tnent.co.th

8.    Хүүхдийн хөдөлмөрийг ойлгох нь хөтөлбөр /UCW/: Энэхүү хөтөлбөрийг ОУХБ, НҮБ-н Хүүхдийн сан, Дэлхийн банкнаас хамтран боловсруулсан. Энэхүү байгууллагын вэб хуудаснаас 50 гаруй улс орны хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаарх үзүүлэлтүүд, хүүхдийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл, байгууллагын талаар мэдээлэл, байгууллагын үйл ажиллагаа, тайлан, дүн шинжилгээг харж болно. http://www.ucw-project.org


МОНГОЛ ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРҮҮДИЙН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ нь 2009 онд байгуулагдсан.

Эрхэм зорилго: Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ нь Монгол улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний нийгэмд оршиж буй эдийн засгийн мөлжлөг, бэлгийн хүчирхийлэл дарамтаас ангид байлгахад чиглэн ажиллана.

Зорилго:

·         Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаар засгийн газрын шийдвэрт нөлөөлөх, хүүхдийг эдийн засгийн мөлжлөгөөс хамгаалахад хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх

·         Гишүүд дэмжигч байгууллагуудын хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаарх дадлага туршлага, чадавхийг нэмэгдүүлэх, харилцан туршлага солилцох, сайн туршлагыг түгээх

·         Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийгтэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх, хүүхэд, эцэг эх, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх

·         Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгахад чиглэсэн төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

·         Үндэсний болоод бүс нутгийн хэмжээнд сүлжээний нөлөөг бий болгох

Сүлээний гишүүнчлэл: Сүлжээ нь дэмжигч байгууллага, гишүүн байгууллага гэсэн 2 хэлбэртэй бөгөөд гишүүнчлэлийн хуьвд нээлттэй, сүлжээнд хүссэн ямар ч байгууллага хувь хүн элсэх боломжтой. Сүлжээнд элссэн байгууллагууд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад хувь нэмрээ оруулж, зохион байгуулж буй арга хэмжээнд идэвхи санаачлагатай оролцохыг хүсдэг.

Ажлын хэсгүүд: Сүлжээ нь өөрийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, гишүүн байгууллагуудын хаа чадавхийг бэхжүүлэх, мөн хамтын хүчинд түшиглэн хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаар төрийн бодлогод нөлөөлөх зорилгоор ажлын 3 хэсэг байгуулан ажиллаж байна.

1.    Засгийн газрын бодлого хөтөлбөрт нөлөөлөх

2.    Сүлжээний гишүүн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх

3.    Ойлголт нэмэгдүүлэх сургалт сурталчилгаа

Дэмжигч байгуулагууд:

1.    ОУХБ АЙПЕК хөтөлбөр

2.    Дэлхийн зөн ОУБ

3.    Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

4.    Нийслэлийн хүүхдийн төлөө газар

Зохицуулагч байгууллага:

Хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгаалал ТББ

Гишүүн байгууллагууд:

1.    Нийгмийн ажлын багш сургагчдын холбоо

2.    Хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах төв ТББ

3.    Охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах “Гүнж” төв

4.    Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих “Гэрэл түшиг” төв

5.    Монголын хүүхдийн эрхийн төв

6.    Нийслэлийн ЗДТГ НХХ

7.    Өв тэгш хөгжлийн сан

8.    Хүүхдийн төлөө амьдрах ухаан төв ТББ

9.    Монголын хүүхдийн эрхийн үндэсний төв

10.  Хөгжлийн хэлхээ төв ТББ

11.  Хүний эрхийн үндэсний комисс

12.  Монголийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

13.  Ариун санаа ТББ

14.  Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо

15.  Нийгмийн ажлын хөгжлийн төв ТББ

16.  Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төв ТББ

17.  Тэгш мөр төв ТББ

18.  Дамост төв ТББ

19.  Сэлэнгэ дэх Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн сан

20.  Зохистой хөгжлийн жендер төв ТББ

21.  Улаан загалмайн нийгэмлэг

22.  Хууль хүний эрхийн төв ТББ

23.  Даяар төгс ТББ

24.  Гэр бүл төв ТББ

25.  Чингэлтэй дүүрэг НХХ

26.  Сургуулийн нийгмийн ажилтны нийгэмлэг

27.  Цөлийн сарнай ТББ

28.  “Энх-Орчлон” дээд сургууль

29.  Сургалт үйлдвэрлэлийн “Солонго” төв

30.  Гэр бүл – Зохистой амьдрал төв

31.  Хүүхдийн эрх хамгаалал ТББ

32.  New choice ТББ

Монголын хөдөлмөрийн талаар мэдээлэл авах хайх цахим хуудасны хаягууд

Төрийн байгууллагууд

1.    Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яам http://www.mswl.pmis.gov.mn

2.    Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Газар http://www.nas.gov.mn

3.    Үндэсний Статистикийн Газар http://www.nso.mn

4.    Хөдөлмөр Халамжийн Үйлчилгээний Газар http://www.moh.mn

Нийгмийн түншүүд, Төрийн бус байгууллагууд

1.    Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо http://www.monef.mn

2.    Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо http://www.cmtu.mn

Олон улсын байгууллагууд

1.    Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага http://www.ilo.org

2.    ОУХБ-н Хятад, Монголыг хариуцсан товчоо http://www.ilo.org/public/english/region/asro/beijing

3.    ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec

4.    Монгол дахь Хүүхдийн Хөдөлмөрийг Устгах Олон Улсын Хөтөлбөр http://www.ipecmon.mn

Төрийн байгууллагууд

1.    НҮБ-н Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар http://www.un-mongolia.mn

2.    НҮБ-н Хүүхдийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар http://www.unicef.org/mongolia

3.    ИБХИС-н Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар http://www.savethechildren.mn

4.    Дэлхийн зөн ОУ-н байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар http://www.worldvisionmongolia.org

5.    Хүүхдийн биеийг үнэлэх, дамжуулан худалдаалахыг зогсоохын төлөөх ОУ-н сүлжээний Монгол дахь сүлжээ http://www.-cpat.mn

Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх ном сурах бичиг, материал Монгол хэл дээр

1.    ОУХБ, Нийгмийн хөгжлийн төв, CSWE “Хүүхдийн хөдөлмөр” Багшид зориулсан гарын авлага УБ 2007

2.    ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөр” Их дээд сургуулиудад зориулсан сурах бичиг

3.    ИБХИС. “Хүүхдийг ивээх сангийн холбооноос хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар баримталж буй бодлого” УБ 2002

4.    ЭКПАТ, Тэгш мөр төв ТББ, НҮБ-н Хүүхдийн сан. “Насанд хүрээгүй хүүхдийг бэлгийн зорилгоор ашиглах, худалдах, зуучилах, хил дамжуулан худалдаалах асуудлаар олон нийтийн ойлголт хандлагыг тодорхойлох нь” судалгаа. 2004.12 сар

5.    ЭКПАТ-н сүлжээ. “Бид үүнийг чадна” Үе тэнгийн сургагчдад зориулсан гарын авлага. 2005.

6.    МАОЭНХ. ОУХБ. “Хүүхдийн хөдөлмөр ба ажил олгогч” Аж ахуйн нэгжийн ажил олгогчдод зориулсан гарын авлага. УБ 2003

7.    МУИС ЭЗС-н Хүн ам сургалт судалгааны төв. “Албан бусаар алт, жонш олборлож буй хүүхэд, насанд хүрэгчдийн суурь судалгаа” 2005

8.    ОУХБ, Монголын “Гэгээрэл” ҮЭХ. “Хүүхдийн хөдөлмөр. Би юу хийх ёстой, юу хийж чадах вэ?” Багш нарын гарын авлага. УБ 2004

9.    ОУХБ, ОУ-н хөдөлмөрийн товчоо, ОУ-н парламентийн холбоо, “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах нь” Парламентийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага. УБ 2002

10. ОУХБ, Тэгш мөр төв ТББ “Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн талаар ерөнхий ойлголт, тэдэнд чиглэсэн арга хэмжээнүүд” сургалтын материал УБ 2002

11. ОУХБ, ХТҮГ “Хүүхдийн хөдөлмөр ба таны бүрэн эрх” Төрийн байгууллагад хүүхдийн асуудал эрхэлдэг ажилтны гарын авлага УБ 2004

12. ОУХБ “Сайн туршлага ба сургамж” Монгол дахь хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах ба урьдчилан сэргийлэх Үндэсний хөтөлбөр УБ 2006

13. ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах: Хүрч болохуйц зорилт” Хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчмууд, эрхийн тухай ОУХБ-н тунхаглалын мөрөөр бэлтгэсэн Дэлхийн илтгал 2006

14. ОУХБ “Хөдөө аж ахуй дахь хүүхдийн хөдөлмөрт анхаарлаа хандуулъя” 2007

15. ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаар хөдөлмөрийн хяналтын байцаагчдад зориулсан сургалтын гарын авлага” Орчуулсан С.Баатар УБ 2000

16. НХХЯ, ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөрийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл” 2005

17. НХХЯ, ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг хориглох болон нэн даруй устгах тухай ОУ-н 182-р конвенц, 190-р зөвлөмж” 2000

18. НХХЯ, ХТҮГ, МАОЭНХ, МҮЭХ, Монголын хэвлэлийн хүрээлэн “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад чиглэсэн нөлөөллийн стратеги” 2007-2011

19. Хүйсийн тэгш эрхийн төв. “Зарим хот, хилийн боомтын үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй хүүхэд, залуучуудын хөдөлмөр, бэлгийн мөлжлөгт өртөх эрсдэл, үйлчилгээний салбарын гадна биеэ үнэлж буй охид, эмэгтэйчүүдийн байдлын судалгаа” 2005

20. ХИС, Монголын хүүхдийн эрхийн төв “Хөгжлийн төвд хүүхэд” 1998

21. Дэлхийн зөн Монгол, НҮБ Хүүхдийн сан Монгол, Хүйсийн тэгш эрхийн төв “Хүн худалдах гэмт хэрэг ба охид эмэгтэйчүүдийн бэлгийн мөлжлөг” судалгааны товч үр дүн УБ 2006

22. ИБХИС “Шилжих хөдөлгөөн хүүхдийн боловсрол” 2004

23. МННХ /Соросын сан/ “Боловсролын хөтөлбөрийн сэтгүүл” 2003 Дугаар 1(2) 28-31-р тал

24. Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэн “Карл Попперын мэтгэлцээний гарын авлага” УБ 1999

25. МУЗГ “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад чиглэсэн нөлөөллийн стратеги 2007-2011” УБ 2007

26. МУЗГ, ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдтэй тэмцэх үндэсний хугацаат хөтөлбөрийг дэмжих төсөл” үйл ажиллагааны танилцуулга

27. Сэтгэлгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр УБ 2002

28. Т.Амаржаргал, Д.Оюунцэцэг, С.Батсүх, Ж. Оюунцэцэг “Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй”

29. ХТҮГ, ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөр ба таны бүрэн эрх” УБ 2004

30. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл, НҮБ-н Хүүхдийн сан. “Хүүхдийн эрх” Мэдээлэл сурталчилгааны сар тутмын хэвлэл Дугаар 8,9 1996

31. НҮБ-н Хүүхдийн сан “Монгол улсын хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн байдал” 2007

32. НҮБ-н Хүүхдийн сан “Тусгаарлагдмар үл үзэгдэгч хүүхэд” Дэлхийн хүүхдийн байдал 2006 он

33. НҮБ-н Хүүхдийн сан “Монгол улсын хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн байдал, ирээдүйн зорилтууд” УБ 2007

34. “Боловсрол судлал” Боловсролын хөгжлийн онол аргазүйн сар тутмын сэтгүүл 2008.05

35. ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах ОУ-ын хөтөлбөр “Хүүхдэд аюултай ажил” ойлголт нэмэгдүүлэх сургалтын багц Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ

36. Хүүхдийг ивээх сан /Англи/ Ц.Ариунтунгалаг “Монгол хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал” УБ 1999

37. ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах ОУ-ын хөтөлбөр “Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг орчин үеийн бодлого, эрх зүйн шийдлүүд”

38. Undrestending Children’s Work “Монгол Улсын хүүхдийн хөдөлмөр ба залуучуудын ажил эрхлэлтийг ойлгохуй” Хүүхдийн ажлыг ойлгохуй хөтөлбөр судалгааны тайлангийн цувралууд 2009.06 сар

39. ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах ОУ-ын хөтөлбөр “Төслийн үр дүнгийн тайлан” 2005-2010

40. ОУХБ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах ОУ-ын хөтөлбөр “Төслийн хүрээнд туршсан загвар, сайн туршлагын тайлан” УБ 2010

41. Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаарх Азийн өүсийн ажлын хэсэг  Орчуулсан: Н.Оюут-Эрдэнэ, Ч.Байгалмаа, Т.Булганзаяа “Хамтран ажиллахад суралцахуй” Хүүхдийн хөдөлмөрийн холөогдолтой үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролуоог сайжруулах талаар менежрүүдэд зориулсан гарын авлага

42. Хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах төв, Дэлхийн зөн Монгол “Гэрийн үйлчлэгч хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт”УБ 2010

43. МУ-н Үндэсний Статистикийн хороо “Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2006-2007” УБ 2008

44. ХХААХҮЯ, НХХЯ, ОУХБ, Монголын мал зүйч үржүүлэгчдийн холбоо “Мал аж ахуй дахь хүүхдийн хөдөлмөр, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл” суурь судалгаа Тайлангийн хураангуй УБ 2009

45. НХХЯ ОУХБ “Хүүхдийн хөдөлмөрийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл” УБ 2010

46. НХХЯ ОУХБ “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт” УБ 2010

Судалгаа

1.    Үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбоо “Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа” 2004

2.    “МЭК” ХХК “Улаанбаатар хотын болон сонгосон хот суурин газруудын албан бус хэвшил дэх хүүхдийн хөдөлмөрийн суурь судалгаа” 2005

3.    ЭКПАТ, Тэгш мөр төв “Худалдааны зах дээр хөдөлмөр эрхэлдэг охидын судалгаа” 2005

4.    МХЗХТөв, ОУХБ-ХХУОУХ “Насанд хүрээгүй охидын биеэ үнэлэх явдлын хандлага, шинж байдал, үүний талаарх өсвөр үеийнхний ойлголт” УБ 2001.8 сар

5.    МУИС Хүн амын сургалт судалгааны төв “Гэрийн үйлчлэгч хүүхдийн суурь судалгаа”УБ 2004

6.    Түмэннаст, Т.Булганзаяа “Хотын захын хөдөөний хүүхдүүдийн хэрэгцээ” судалгаа 2006

7.    ИБХИС “Биеэ үнэлэгч охидын байдал, хандлага” Судалгааны зөвлөмж, дүгнэлт УБ 1998

8.    ИБХИС “Яагаад хүүхдүүд биеэ үнэлж байна вэ?” УБ 2001

9.    Тэгш мөр төв “Худалдааны захууд дээр хөдөлмөх эрхэлж буй хүүхдүүдийн нөхцөл байдал” судалгаа 2005

10. МУИС Хүн амын сургалт судалгааны төв “Алтны уурхай дах хүүхдийн хөдөлмөрийн байдлын талаарх судалгаа” УБ 2002

11. НҮБ-н Хүүхдийн сан “Монгол улсын хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн байдал” 2007 61-62-р тал

12. НҮБ-н Хүүхдийн сан “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн судалгаа” УБ 2006 30-32-р тал

 

 


(Нийт: 3)